Naujienos

Įvykdyti projektai

Naujienos
2014 08 26

 

                       

 

          Įgyvendintas projektas „Amonio šalinimo įrenginių statyba/rekonstrukcija Nidos ir Preilos-Pervalkos geriamojo vandens ruošyklose“

 

                                          Projekto esmė

 

             Projektas yra anksčiau vykdyto projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų plėtra Neringos mieste“ tąsa. Projekto tikslas – Nidos ir Preilos-Pervalkos vandenvietėse įdiegti papildomą vandens gerinimo technologijos dalį, kuri leistų pašalinti indikatorinį rodiklį – amonį ir nebūtų viršijamos Lietuvos Respublikos higienos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės jo reikšmės.

            2010 m. užbaigus minimą projektą, Nidos ir Preilos-Pervalkos naujai pastatytuose vandens gerinimo ruošyklose paruoštame vandenyje likdavo didelė amonio koncentracija. Ji svyravo 2,69 ÷ 11,76 mg/l ribose. Kadangi darbų rangovas nepasiekė projekto tikslų, Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi rangos sutarties nuostatomis, pasinaudojo rangos sutarties bankinėmis garantijomis, o LR finansų ministerija leido šias lėšas panaudoti defektų šalinimui. UAB „Neringos vanduo“ įvykdė supaprastintą atvirą konkursą ir 2012-02-07 pasirašė rangos darbų sutartį Nr.V/2012/N01 „Amonio šalinimo įrenginių statyba/rekonstrukcija Nidos ir Preilos-Pervalkos geriamojo vandens ruošyklose“ su ūkio subjektų grupe UAB „Arionex“ ir UAB „Eigesta“. Sutarties darbų vertė – 996 500 Lt.                          

 

                                        Projekto eiga

 

            2012 m. kovo 5 d. pradėti rangos sutarties darbai. Rangovas kovo – balandžio mėn. atliko pilotinius bandymus. Bandymų metu įrodyta, jog ekspermentiniame modelyje paruoštame geriamajame vandenyje lieka mažiau negu 0,50 mg/l amonio.

            Kadangi rangos darbų sutarties pagrindas – Bendrųjų sutarties sąlygų (Įrenginių parinkimo, tiekimo ir statybos „iki rakto“ sutarties sąlygos FIDIC „Sidabrinė knyga“), po pilotinių bandymų ir jų pagrindu, rangovas parengė vandens ruošyklų statybos/rekonstrukcijos techninius projektus. 2013 m. sausio 16 d. gautas statybos leidimas vykdyti darbus Preilos-Pervalkos vandenvietėje, o 2013 m. sausio 18 d. – Nidos vandenvietėje. Perdavus vandenvietes rangovui, pradėti statybos/rekonstrukcijos darbai vandens ruošyklose.

            2013 m. liepos mėn. užbaigti statybos darbai Nidos ir Preilos-Pervalkos vandenvietėse.

            Rekonstravus vandens ruošyklas ir sumontavus papildomą vandens paruošimo technologinę grandį – atvirkščio osmoso filtrus, atlikti rekonstruotų Nidos ir Preilos-Pervalkos vandens ruošyklų baigiamieji bandymai. Naujai rekonstruotose ruošyklose paruošto vandens kokybė atitinka Europos Sąjungos ir nacionalinius geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Paruoštame vandenyje telieka 0,05 ÷ 0,48 mg/l amonio (norma 0,50 mg/l).

2013 m. liepos 25 d. pasirašyti statybos darbų užbaigimo aktai ir išduota Perėmimo pažyma.      

              2013m.gegužės 12-16d. ir 19-23d. buvo atlikti Nidos ir Preilos-Pervalkos vandens ruošyklų darbo bandymai po baigimo. Po mėnesio birželio 23-27d.ir liepos 01-04d. įrenginių darbas  efektyvumas išbandytas dar kartą. Paruoštame vandenyje, kuris tiekiamas vartotojams, amonio koncentracija neviršija nustatytos koncentracijos, t.y. 0,5mg/l.

                    Pasibaigus defektų šalinimo laikotarpiui, 2014m. liepos 25 d. išrašyta Atlikimo pažyma. Projekto darbai sėkmingai įgyvendinti.

 

                                    Projekto rezultatas

 

            Pagrindiniai projekto tikslai pasiekti: Nidos, Preilos ir Pervalkos vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Europos Sąjungos direktyvos 80/778/EEB su pakeitimais padarytais direktyvomis 81/858/EEB, 90/656/EEB, 91/692/EEB ir 98/83/EEB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės ir Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalaimai“ reikalavimus.

            Įgyvendintas projektas, suteikė galimybę pagerinti Neringos gyventojų ir turistų buitines- higienines gyvenimo sąlygas ir skatina naudotis UAB „Neringos vanduo“ teikiamomis paslaugomis.

 

 

 

 ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA NERINGOJE“

 

Projekto tikslai

2012 m. lapkričio mėnesį įvykdytas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-015 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Neringoje“ yra anksčiau vykdyto projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra Neringos mieste“ tąsa. Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Neringos miesto gyventojams. Naujų nuotekų tinklų išplėtimas sumažina neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, padidina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, bei vandens ekosistemų įvairovę. 

Projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Neringoje“ bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika ir Neringos savivaldybė. Bendras projekto biudžetas – 8,45 mln. Lt. Iš jų 6,94 mln. Lt ES Sanglaudos fondo lėšos, 816,41 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos ir 695,41 tūkst. Lt Neringos savivaldybės lėšos.   Projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą bei kokybišką, sveiko ir atitinkančio ES ir higienos normų reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Neringoje. Pagal projektą buvo numatyta renovuoti 8,2 km vandentiekio bei 1,9 nuotekų tinklų ir naujai nutiesti 1,8 km vandentiekio bei 1,2 km nuotekų tinklų. Įgyvendinus projekto uždavinius, renovuota 8,063 km vandentiekio bei 1,925 km nuotekų tinklų ir išplėsta 1,596 km vandentiekio bei 1,008 km nuotekų tinklų (1 ir 2 pav.). Šie skirtumai susidarė rangos darbų vykdymo eigoje dėl nenumatytų fizinių aplinkybių ir netikslumų parengtoje konkursinėje dokumentacijoje bei projektinius duomenis patikslinus paklojus tinklus pagal išpildomasias nuotraukas. Inžinieriui ir Užsakovui sutarus ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui sutikus, buvo įforminti rangos darbų apimčių pakeitimų orderiai.

                                                                                         

1 pav.

                                                                                                                   

2 pav.

Svarbiausi projekto darbų etapai

2009 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB ,,Neringos vanduo“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį Nr. 2007-2013/FA/2009/V/15 projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Neringoje“ vykdymui. Projektas įgyvendintas pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Priemonės tikslas – įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus, išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus, sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Baltijos jūrai, renovuoti ir pakloti naujų 9,659 km vandentiekio tinklų ir 2,933 km nuotekų tinklų (3 pav.), sumažinti nuotekų patekimą į aplinką, gyventojams naudojant susidėvėjusias, nesandarias išsėmimo duobes, tuo pačiu mažinant taršą, patenkančią į Kuršių marias, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

                                                                                                                    

3 pav.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo ir renovavimo darbus atliko rangovas UAB „Edrija“. Vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo renovavimo ir plėtros projektą Neringoje, tinklai buvo pakloti naudojant modernias šiuolaikines betranšėjas technologijas. Dauguma vandentiekio ir buities nuotekų tinklų šiame projekte renovuoti uždaru būdu ir tik nedidelė dalis naujų tinklų pakloti atviru būdu. Inžineriniai tinklai kertantys krašto kelią yra pakloti uždaru būdu – prastūmimu, dėkluose. Saugant sutvarkytą Neringos aplinką, nauji spaudiminiai vandentiekio tinklai pakloti uždaru būdu – valdomu kryptiniu gręžimu. Šis būdas taikomas klojant inžinerines komunikacijas ypač dideliais atstumais, sudėtinguose gruntuose ir sunkiai prieinamose vietose visiškai nekasant grunto. Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbai buvo atlikti Taikos g., Lotmiškio g., Purvynės g., G.D. Kuverto g., Smiltinės pl., Kopų g., Pamario g. Nidoje, Kalno g., Ievos Kalno g., Miško g., L.Rėzos g. Juodkrantėje, Preilos g. Preiloje ir Pervalkos g. Pervalkoje. Nutiesus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, faktiškai sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 133 gyventojams /(arba 70 būstams, skaičiuojant pagal vidutinį bute gyvenančių gyventojų skaičių Neringos savivaldybėje, kuris sudaro 1,9 gyventojo viename būste), o prie nuotekų tinklų – 80 gyventojams/ (arba 42 būstams), projekte buvo numatyta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų iki 145 gyventojų, prie nuotekų tinklų iki 100 gyventojų (4 ir 5 pav.). Paraiškos teikimo metu, planuojamų pajungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojų skaičius buvo nustatytas pagal tuo metu planuojamose pajungti būstuose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių. Būstų skaičius paraiškos teikimo metu ir Projekto įgyvendinimo pabaigoje praktiškai nekito. Planuojamų pajungti prie tinklų gyventojų skaičiaus skirtumas susidarė dėl skirtingos gyventojų skaičiavimo metodikos taikymo.

  

 4 pav.

 

5 pav.

 Atlikus visus projekto įgyvendinimui reikalingus darbus, buvo sutaupyta lėšų ir galutinė projekto kaina – 7,66 mln. Lt.( tame tarpe savivaldybės lėšų – 629, 091 tūkst. Lt.) Darbai baigti 2012 m. lapkričio mėn. 22 d. Techninės priežiūros paslaugas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Neringoje“ teikė UAB „TAEM Urbanistai“ (buvusi UAB „Statybos strategija“).                  Matyti akivaizdūs rezultatai Europos Sąjungos paramą Lietuvos vandentvarkos sektorius gauna nuo 2000 m. Per 2004-2006 m. laikotarpį vandentvarkos sektoriui buvo skirta apie 1,3 mlrd. litų, per 2007-2013 m.laikotarpį daugiau nei 2 mlrd. litų, kurie skirti tam, kad Lietuvos gyventojams būtų užtikrinta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, pagerinta vandens kokybė, kuri atitinka higienos reikalavimus bei užtikrintas tinkamas nuotekų išvalymas laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Šios Europos Sąjungos investicijos yra laikomos vienomis iš sėkmingiausių ir gyventojams naudingiausių.

Geriamojo vandens tiekimas ir centralizuotas nuotekų tvarkymas Neringoje akivaizdžiai pagerins gyventojų gyvenimo sąlygas, nes vanduo tiekiamas kokybiškas, o nuotekų nebereiks kaupti kiekvienam atskirai savo rezervuaruose ir mokėti nemažus pinigus už nuotekų išsiurbimą.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas - ilgalaikė investicija į švaresnę buitį.

 ES parama – investicija į jūsų ateitį